MÁTE 18 ALEBO VIAC ROKOV?

Stránka sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov.
Prosíme potvrďte svoj vek.
  
Ľutujeme, ale pokiaľ nemáte 18 rokov, nemáte prístup na našu stránku
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
Informácie o súboroch cookie.
Domov > Víno > Fakty a čísla > Pôda > 

Pôdne typy

Pôdy možno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Charakter pôdy - genetické vlastnosti pôdy popisujú: Pôdne typy, Pôdne druhy, Pôdny skelet, Pôdotvorné substráty a ďalšie charakteristiky ako hĺbka pôdy, zamokrenie, podnebie/klimatická oblasť (teplotné a zrážkové pomery, výpar), vlastnosti reliéfu (sklon, expozícia svahu).

Pôdne typy rozdeľujeme podľa podmienok vzniku, ktoré sú zväčša určené materskou horninou, sú charakterizované svojim pôdnym profilom, zloženým z viacerých horizontov.
Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej a agronomickej kategorizácie pôd. Zahŕňa v sebe skupinu pôd charakterizovanú rovnakou stratigrafiou pôdneho profilu (kombinácia diagnostických horizontov, ako výsledok kvalitatívne špecifického typu pôdotvorného procesu,ktorý sa vyvíjal v rovnakých hydrotermických podmienkach pod približne rovnakou vegetáciou).
Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach a kultiváciou. Nižšie kategórie klasifikačného systému pôd sú:

  • subtyp,
  • varieta,
  • forma.
24 záznamov

Andozem

AM, skupina pôd: andozemných (hnedých)
Pôdy s andozemným pôdotvorným procesom pochádzajúcim zo sopečných hornín s výskytom alofánu a nadmernej akumulácie humusu a nízkej objemovej hmotnosti.

Antrozem

AN, skupina pôd: technogénnych (antropických)
Pôdy s pôdotvornými procesmi výrazne ovplyvnenými technogénnou činnosťou človeka. Povrchový a podpovrchový horizont bol vytvorený z premiestnených materiálov prírodného, prírodno-technogénneho a technogénneho pôvodu.

Černozem

ČM, skupina pôd: molických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 10,8%
Pôdny typ s tmavým humusovitým horizontom vyskytujúci sa na sprašových pahorkatinách a starších nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na sprašových hlinách. Spolu s lužnými pôdami sú to naše najúrodnejšie pôdy.

Čiernica

ČA, skupina pôd: molických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 7,2%
Lužné pôdy. Pôda s tmavým humusovým horizontom, vyskytujúca sa prevažne v nivách vodných tokov, menej na pahorkatinách na miestach ovplyvnených vyššou hladinou podzemnej vody.

Fluvizem

FM, skupina pôd: iniciálnych (nivných)
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 14,4%
Nivné pôdy.
Pôda, ktorá je, alebo donedávna bola ovplyvňovaná záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Má svetlý humusový horizont. Z klimatického hľadiska ide o azonálnu pôdu, lebo sa viaže na alúviá a náplavové kužele všetkých riečnych tokov. Využíva sa ako orná pôda, na zeleninárstvo, lúky, prípadne porast tvoria aj lužné lesy.

Glej

GL, skupina pôd: hygromorfných (hydromorfných)
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 1,7%
Mazľavé pôdy v dôsledku trvalého zamokrenia pozdĺž vodných tokov a v záplavových oblastiach s hladinou podzemnej vody blízko povrchu (veľká časť týchto pôd má upravený vodný režim melioráciami).

Hnedozem

HM, skupina pôd: ilimerických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 11,4%
Dubové lesy mierneho pásma, vyššie a stredne položené kotliny, svahy pohorí.
Pôdy vytvorené na sprašiach alebo sprašových hlinách s tenkým svetlým humusovým horizontom a výrazným B horizontom zvetrávania alebo premiestnenia ílu. V prevažnej väčšine prípadov neobsahujú skelet.

Kambizem

KM, skupina pôd: kambických, hnedých
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 33,4%
Pôdy s rôzne hrubým svetlým humusovým horizontom pod ktorým je B horizont zvetrávania skeletnatých substrátov s rôznym, väčšinou však vyšším obsahom skeletu.
Pôdy s procesom brunifikácie: alterácie, oxidického zvetrávania (fyzikálne a chemické premeny prvotných minerálov, oxidov železa a ílových minerálov.

Kultizem

KT, skupina pôd: kultivačných (antropických)
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,1%
Pôdy výrazne pretvorené ľudskou činnosťou, v tomto prípade rigolovaním (hlboké kyprenie a premiešanie pôdneho profilu) a miestami aj výstavbou terás.

Litozem

LI, skupina pôd: iniciálnych
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,3%
Málo vyvinutá plytká pôda, ktorá vznikla na pevných a spevnených karbonátových alebo silikátových horninách. Je bez porastu a vyskytuje sa vo vyšších polohách, prevažne na alpínskych lúkach.

Luvizem

LM, skupina pôd: ilimerických
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 2,7%
Styk nížin a pohorí, dná kotlín, vlhšie a chladnejšie podnebie.
Pôdy na sprašových a im podobných hlinách s tenkým svetlým humusovým horizontom, väčšinou aj s eluviálnym (vyluhovaným horizontom, vždy s hlbokým B horizontom nahromadenia ílu).

Organozem, Rašelina

OM, skupina pôd: organických, rašelinové pôdy
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,2%
Zamokrené rašelinové oblasti, alebo hydromorfné pôdy. Je chudobná na živiny a stopové prvky.
Pôdy s viac ako 0,5 m hrubým horizontom rašeliny nad glejovým horizontom alebo nad kompaktnou horninou.

Pararendzina

PR, skupina pôd: rendzinových (melanických)

Podzol

PZ, skupina pôd: podzolových
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 0,1%
Vyššia nadmorská výška s vyšším množstvom zrážok pod ihličnatými lesmi a kosodrevinou.
Pôdy so silne kyslou reakciou, výrazným humusovým a eluviálnym horizontom, a s B horizontom kde sa akumuluje Fe, Al a humusové látky. Vyskytujú sa len na kyslých horninách prevažne vo výškach nad 1300 m n.m. (vysokohorské pasienky).
Pôdy s procesom podzolizácie, vnútropôdneho zvetrávania, translokácie a akumulácie seskvioxidov a humusových látok.

Pseudoglej

PG, skupina pôd: hygromorfmných (hydromorfných), oglejené pôdy
Zastúpenie v rámci poľnohospodárskych pôd v SR: 7,5%
Styk nížin a pohorí, dná kotlín, vlhšie a chladnejšie podnebie.
Pôdy s tenkým svetlým humusovým horizontom, pod ktorým je vyluhovaný eluviálny horizont a hlboký B horizont s výrazným oglejením, ktoré sa vyskytuje aj v eluviálnom horizonte. Celý profil je sezónne výrazne prevlhčený v dôsledku nízkej priepustnosti B horizontu pre vodu.