Informácie o súboroch cookie.
Tieto stránky využívajú súbory cookie.
Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.
06
august
2019

AWC Vienna 2019

Najväčšia oficiálne uznaná súťaž na svete. Vinár Michael Edlmoser založil súťaž, ktorá sa stala jednou z najväčších a najdôležitejších súťaží na svete. Počet vzoriek sa pohybuje okolo 13.000 a počet zúčastnených vinárstiev dosahuje takmer 2.000.
28
november
2019

Novianska ochutnávka mladých vín 2019

6. ročník súťaže mladých vín regiónu Požitavie
31
december
2019

Víno roka - VínkoPRO 2019

VínkoPRO 2019 je vyhodnotenie najlepších vín zo všetkých súťaží, ktorých usporiadatelia využili informačný systém VinkoPRO v roku 2019.
Priebežné výsleky
Domov > Články > ZVV > 

Newsletter ZVHV, č. 3 október 2015 - Dôležité!!

Newsletter ZVHV, č. 3 október 2015 - Dôležité!!

Vážení členovia Zväzu,
v prílohe Vám posielam usmernenie k rozpusteniu rezervy výsadbových práv, rovnako aj vyhlášku, kde v prílohe 1 nájdete žiadosť.

Neexistuje žiadne obmedzenie na počet hektárov, ktoré môžete žiadať, poprosím však o striedmosť. Musíte však vyplniť zoznam pozemkov, kde máte záujem uplatniť výsadbové práva, aj keď nie sú vo Vašom vlastníctve. Práva poskytnuté na základe tohto usmernenia nebude možné previesť na iný pozemok ani na iného vlastníka.


S pozdravom

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
výkonná riaditeľka

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
Pražská 15
811 04  Bratislava


Zánik štátnej rezervy výsadbových práv na výsadbu viniča.

Váž. p. výkonná riaditeľka ZVHV, váž. p. predseda ZVS, váž. p. predseda Tokajského združenia,
týmto si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri riešení problematiky týkajúcej sa ukončenia rezervy výsadbových práv, ktorá zanikne k termínu 01. 01. 2016. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo usmernenie pre potenciálnych žiadateľov, ktoré obsahuje základné požiadavky na predloženie žiadostí o udelenie výsadbových práv z rezervy výsadbových práv. Pre efektívne administrovanie podávania žiadostí a ich vybavenia v hore uvedenom termíne by sme využili možnosť informovania Vašich členov, prípadne aj širšej odbornej zainteresovanej verejnosti, o nami vypracovanom usmernení, ktorého text je nasledovný:
 
USMERNENIE
Dňa 01. januára 2016 sa vo všetkých členských štátoch skončí prechodný režim, počas ktorého mohli byť vinohradníkom udelené práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv (ďalej len „rezerva“). Od tohto dňa budú môcť vinohradníci uskutočňovať novú výsadbu viniča, iba ak sa im udelí povolenie.
Do 31. decembra 2015 však Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) môže stále udeľovať práva na výsadbu z rezervy. V tejto súvislosti ministerstvo upovedomuje vinohradníkov, ktorí plánujú vysádzať vinič na pozemkoch poľnohospodárskej pôdy, ktoré zatiaľ nie sú vinohradníckou plochou (§ 2 písm. l) zákona
č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve) a na ktoré ešte nie je udelené právo na výsadbu z rezervy, že ministerstvo bude tieto práva udeľovať už len do konca roka 2015.

Ministerstvo udeľuje práva na výsadbu z rezervy na základe žiadosti vinohradníka, ktorá sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 vyhlášky č. 350/2009 Z. z. (ďalej len „žiadosť“).
K žiadosti je potrebné priložiť zoznam pozemkov, na ktorých vinohradník žiada o udelenie práva na výsadbu z rezervy (ďalej len „zoznam“). Každý pozemok v  zozname musí mať označenie parcelného čísla, katastrálneho územia, v ktorom sa nachádza a evidencie ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku. Právo
na výsadbu z rezervy je možné udeliť len na poľnohospodárskej pôde, teda na pozemkoch evidovaných ako napr. pôda, vinice, ovocné sady alebo trvalé trávne porasty.

Ministerstvo bude pri jednotlivých žiadostiach posudzovať aj oprávnenosť vinohradníka užívať a brať úžitky z pozemku, na ktorý sa jeho žiadosť vzťahuje. To znamená, že ak je vinohradník vlastníkom alebo väčšinovým podielovým spoluvlastníkom tohto pozemku, predloží príslušný výpis alebo kópiu z listu vlastníctva. Ak je vinohradník nájomcom tohto pozemku, prikladá k žiadosti kópiu príslušnej nájomnej zmluvy.

Keďže ministerstvo má záujem do konca roka 2015 udeliť vinohradníkom čo možno najviac práv na výsadbu z rezervy, udelí toto právo aj takým vinohradníkom, ktorí zatiaľ nenadobudli právo užívať a brať úžitky z predmetného  pozemku. Tí vinohradníci, ktorí plánujú vhodný pozemok poľnohospodárskej pôdy získať do prenájmu, vlastníctva alebo väčšinového podielového spoluvlastníctva tak, aby na ňom mohli vysadiť vinič do 31. júla 2018, sa môžu do konca roka 2015 taktiež uchádzať o udelenie práva na výsadbu z rezervy na tomto pozemku. Rozhodnutie o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv sa pre takého vinohradníka stane účinným až v okamihu, v ktorom získa právo užívať a brať úžitky z predmetného pozemku (platne uzavrie nájomnú zmluvu alebo k nemu nadobudne vlastnícke právo). Takéto rozhodnutie nebude vinohradníka v žiadnom prípade oprávňovať na výsadbu viniča na cudzom pozemku bez povolenia jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Platnosť rozhodnutí o udelení práva na výsadbu z rezervy výsadbových práv, ktoré nadobudli právoplatnosť od 01. augusta 2015, sa končí dňa 01. augusta 2018.

Ministerstvo v rámci posudzovania jednotlivých žiadostí zohľadňuje vlastnosti príslušného pozemku vrátane pôdnych podmienok a klimatických podmienok. Vzhľadom
na túto skutočnosť ministerstvo vinohradníkov upozorňuje, že konania o žiadostiach podaných v priebehu decembra 2015 nemusia byť do konca tohto roka ukončené a  týmto vinohradníkom v takom prípade už právo na výsadbu z rezervy výsadbových práv nebude môcť byť udelené.

Adresa, na ktorú je potrebné zaslať žiadosť o udelenie výsadbových práv z rezervy výsadbových práv spolu s požadovanými prílohami:


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odbor rastlinnej výroby
Dobrovičova 12
812 66  Bratislava 1
 
Vopred ďakujeme za spoluprácu. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím p. Ing. Soňu Lehockú, 02/59 266 368, sona.lehocka@land.gov.sk alebo p. Mgr. Andreja Batela, 02/59 266 349, andrej.batel@land.gov.sk
 
Záverom ďakujeme p. výkonnej riaditeľke ZVHV p. Ing. Kaňuchovej Pátkovej, PhD. za odborné posúdenie nášho návrhu.
Všetci máme spoločný jednoznačný cieľ - využitie výsadbových práv z rezervy pre našich vinohradníkov pri dodržaní zákonných postupov. Čaká nás náročné obdobie, ale verím, že to spoločne zvládneme.
Prajem pekný deň.
 
S pozdravom
 
Jana Vargová
Odbor rastlinnej výroby


Prílohy:
Zánik štátnej rezervy výsadbových práv na výsadbu viniča - na stiahnutie(500 kBpdf-ico)

Vyhláška MPRV SR - na stiahnutie(620 kBpdf-ico)